VI GIR RÅD FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ

Dårlig arbeidsmiljø kan forårsake helseskader og redusert livskvalitet. Vårt mål er å bidra til at ingen får helseskade av jobben sin. Vi utfører målinger, risikovurderinger og gir analyser om vernetiltak.

Kontakt oss

Kontroll og risikovurdering av sertifiserte yrkeshygienikere

Ikon av en hjelm

Arbeidsmiljø

Sikkert Miljø tilbyr kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og har måleutstyr for kartlegging av bl.a. gasser, kjemikalier, støv, støy, belysning og inneklima.

Kartlegging av arbeidsmiljø

Sikkert Miljø utfører kartlegging av støy, luftforurensninger slik som støv, løsemidler og gasser, inneklima, belysning og sikkerhet. Vi har også spesialkompetanse inenn olje og gass.

Risikovurdering

Risikovurdering er lovpålagt for alle bedrifter i Norge ifølge internkontrollforskriftens § 5 punkt 6. Ledelsen har ansvaret, men medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig. Sikkert Miljø kan hjelpe bedrifter i gang i arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe som bestemmer omfang, mål, akseptkriterier og eventuell tidsplan. Risikovurderingen kan f.eks. omhandle uønskede hendelser, eksponering for kjemikaler, biologisk helsefare, eksponering for støy, fysiske belastninger, vibrasjoner og ytre miljø. Handlingsplan med tiltak for å redusere risikoforhold blir utarbeidet. Vi kan også være sparrepartner og bistå med råd og veiledning.

Valg av verneutstyr

Valg av riktig verneutstyr er svært viktig for den ansattes helse. Sikkert Miljø har støymåleutstyr med programvare for å kunne velge riktig hørselsvern, ut fra støybilde og frekvenser.  Vi kan også bistå ved valg av åndedrettsvern eller hanskemateriale.

Ikon av et tre

Ytre miljø

Sikkert Miljø kan gi bistand ved kartlegging av støy og forurensning, samt risikovurdering i forhold til ytre miljø.

25% av befolkningen er mer eller mindre plaget av støy. Støyproblemet øker med økende botetthet. De viktigste støykildene skyldes biltrafikk, båter i havn, industri- og næringsaktivitet, naboaktiviteter og tekniske installasjoner. Sikkert Miljø har avansert støymåleutstyr med loggefunksjon for kartlegging av støynivå.

Sikkert Miljø hjelper bedrifter med risikovurdering av ytre miljø og dokumentasjon av miljødata i forhold til oppdragsgivere og myndigheter.

Forurensning av ytre miljø er uønsket. Sikkert Miljø bistår bl.a. bedrifter i å utføre substitusjon, dvs. å bytte ut miljøfarlige kjemikalier med mindre miljøfarlig. Substitusjonsplikten gjelder for alle norske bedrifter.

Vi hjelper også bedrifter innen miljøspørsmål og dokumentasjon i forhold til myndigheter eller naboer.

Ikon av et hus

Innemiljø

Vi får stadige forespørsler om kartlegging av innemiljø. Dette gjelder f.eks. kontroll av ventilasjon, måling av karbondioksid, muggsopp, luftfuktighet, støv og radon i innelufta.

En gjennomsnittlig nordmann oppholder seg mesteparten av sitt liv innendørs. Han puster inn 12-15 kilo luft pr. døgn. Luftkvalitet er derfor viktig både for velvære og helse.

 

Sikkert Miljø utfører inneklimaundersøkelser både i arbeidslokaler og boliger. Dette kan f.eks. være generell inneklimakartlegging, kontroll av ventilasjon, måling av støv, CO2, luftfuktighet, muggsopp og radon i inneluft, vurdering av fuktskader, hjelp til bedrifter som ønsker å optimalisere innemiljøet og generell rådgivning.

Ikon av en håndtrykk

Rådgivning

Sikkert Miljø bistår bedrifter som har problemstillinger innen HMS og ytre miljø.

Vi bistår bedrifter ved blant annet:

  • Pålegg fra Arbeidstilsynet

  • Hvordan starte arbeidet med risikovurdering

  • Vurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  • Yrkeshygieniske vurderinger ved nybygg og ombygging

  • Yrkeshygieniske vurderinger av arbeidsmiljø

  • Rådgivning innen støy og innkjøp av maskiner

  • Valg av riktig verneutstyr

  • Reduksjon av avfall av kjemikalier

  • Stoffkartotek

  • Substitusjon av kjemikalier

Ikon av mennesker

Kurs

Sikkert Miljø holder kurs innen ulike emner innen HMS. Kursene kan også gjennomføres bedriftsinternt.

Risikovurdering i praksis

Formål med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan foreta en risikovurdering i praksis. Metoder som vil bli gjennomgått er grovanalyse og sikker jobb analyse. Regelverket stiller krav om at alle virksomheter skal vurdere risiko og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere den. Ledelsen har ansvaret, men medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig.

Risikovurdering av kjemikalier

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan foreta en risikovurdering av kjemikaliene i sin bedrift. Metode fra Arbeidstilsynet vil bli gjennomgått. Kurset vil også gi svar på hvilke tiltak som skal prioriteres først, samt teori vedrørende helsefarer ved håndtering og bruk av kjemikalier og riktig bruk av verneutstyr.

Asbestsanering

Kurset på 3 timer dekker teori for utvendig asbestsanering og for arbeid med asbestholdige materialer i kommuner og håndverkerbedrifter.

Påmelding kurs innen HMS

hCaptcha