Arbeidsmiljø

Sikkert Miljø tilbyr kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og har måleutstyr for kartlegging av bl.a. gasser, kjemikalier, støv, støy, belysning og inneklima.

KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØ

Sikkert Miljø utfører kartlegging av støy, luftforurensninger slik som støv, løsemidler og gasser, inneklima, belysning og sikkerhet. Vår yrkeshygieniker har 15 års erfaring.

RISIKOVURDERING

Risikovurdering er lovpålagt for alle bedrifter i Norge ifølge internkontrollforskriftens § 5 punkt 6. Ledelsen har ansvaret, men medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig. Sikkert Miljø kan hjelpe bedrifter igang i arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe som bestemmer omfang, mål, akseptkriterier og eventuell tidsplan. Risikovurderingen kan f.eks. omhandle uønskede hendelser, eksponering for kjemikaler, biologisk helsefare, eksponering for støy, fysiske belastninger, vibrasjoner og ytre miljø. Handlingsplan med tiltak for å redusere risikoforhold blir utarbeidet. Vi kan også være sparrepartner og bistå med råd og veiledning.

VALG AV VERNEUTSTYR

Valg av riktig verneutstyr er svært viktig for den ansattes helse. Sikkert Miljø har støymåleutstyr med programvare for å kunne velge riktig hørselsvern, ut fra støybilde og frekvenser.  Vi kan også bistå ved valg av åndedrettsvern eller hanskemateriale.